woensdag 18 februari 2015

Wat is eigenlijk de taak van een regering?

Een normaal denkend mens zou ervan uit moeten kunnen gaan dat een regering zich naar beste kunnen inzet voor het wel van de bevolking van het land dat zij regeert.

In Nederland was dat ook ooit het geval, met name in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog - ofschoon daar ook toen al de nodige kanttekeningen bij moeten worden gemaakt: De SDAP (SociaalDemocratische Arbeiderspartij) moest afstand nemen van haar meest vergaande (socialistische) uitgangspunten en verwerd tot de PvdA, toen (dat is nu bijna niet meer voor te stellen) nog een écht sociaaldemocratische partij die haar best deed zoveel mogelijk de scherpe kanten van de kapitalistische realiteit weg te vijlen. Ook de Communistische Partij Holland (na de oorlog hernoemd tot Communistische Partij Nederland, CPN) moest zoveel mogelijk gedwarsboomd worden (ongetwijfeld op last van het kapitalistische hoofdkwartier in Washington, waar de heksenjacht tegen "het" communisme onder leiding van Joseph McCarthy in alle heftigheid was losgebarsten). Als je lid was van de CPN was je kans op een betrekking als ambtenaar (zelfs als gewone postbode bij de nationale posterijen, PTT) niet-bestaand.

Ofschoon onder de regeringen Den Uyl (1973-1977) ook de nodige grote fouten gemaakt werden (denk aan de Lockheed-affaire, en de door Den Uyl onder de tafel gehouden Northrop-affaire, zie hierover Vrij Nederland van 2 april 2005)  ging het pas daarna met de kwaliteit van de regeringen snel bergafwaarts. Zo werd al gauw de "nominale premie" ingevoerd bij het Ziekenfonds, om op deze manier de hogere inkomens wat meer te ontzien, omdat de rechtse partijen (met name VVD en KVP) vonden dat de inkomens onder Den Uyl teveel genivelleerd waren.

Sedertdien heeft de "regering" zich steeds meer ingezet om de belangen van de rijkste Nederlanders en van het bedrijfsleven te behartigen (denk maar aan de privatiseringen -en de daarbij horende lastenverzwaring voor de gewone mensen- van allerlei nutsdiensten) ten koste van de gewone mensen, ofschoon zij juist degenen zijn die de Nederlandse economie aan het draaien houden.

Zo werden er allerlei mogelijkheden gecreëerd om het voor grote bedrijven (denk aan Apple, Micro$oft, $tar$ucks) en rijken (denk aan Hare Koninklijke Bea en haar familie) mogelijk te maken de belasting legaal te ontduiken (wat dan "ontwijken" wordt genoemd). Ook werden de hoogste tarieven voor de inkomstenbelasting steeds meer verlaagd. Dit alles zogenaamd om te voorkomen dat de nu bevoordeelden Nederland zouden ontvluchten - waarmee gesuggereerd wordt dat Nederland zonder die nuttelozen tenonder zou gaan. Problemen die door de grootgraaiers veroorzaakt worden, komen op de schouders van de arbeidsbevolking terecht: massa-ontslagen (om te voorkomen dat de aandeelhouders van de grote bedrijven een beetje minder dividend zouden krijgen) leiden tot een steeds grotere werkloosheid. En de werklozen komen door de uitgeklede werkloosheidsverzekering al gauw terecht in een bijstandsuitkering (of geen uitkering, wanneer ze een partner met een eigen inkomen hebben). Nog niet zolang geleden is er nog een nieuwe manier gecreëerd om de winsten bij het bedrijfsleven te vergroten: slavenarbeid, waarbij mensen met een uitkering gedwongen worden om "met behoud van hun [minimumuit]kering" tewerkgesteld worden bij bedrijven, die op deze manier nog meer uit de arbeiders kunnen persen.

De miljarden die verloren zijn gegaan door foute manipulaties bij banken in binnen- en buitenland (die desondanks daarna niet of nauwelijks gereorganiseerd zijn) komen eveneens grotendeels terecht op de schouders van de mensen met de laagste inkomens, terwijl zij op diverse manieren toch al het slachtoffer geworden zijn van diezelfde manipulaties. Denk maar aan de hun aangeprate hoge hypotheken voor -eigenlijk- véél te dure huizen, die ze na ontslag niet meer kunnen aflossen.

Daarom verbaast het me ook helemaal niets dat de Nederlandse Roverheid zich niets heeft aangetrokken van de reeds in 1993 uit onderzoek gebleken risico's voor de bevolking van de aardgaswinning (zie de Volkskrant van vandaag). Pas na een ernstige aardbeving in 2012 werd er wat meer aandacht besteed aan die gevolgen. Tot dan toe had de Roverheid alleen aandacht gehad voor de te behalen inkomsten. Desondanks blijven tot op heden serieuze maatregelen om de veiligheid van de Groningse bevolking in ieder geval vanaf nu te waarborgen uit. Van de VVD-minister Kamp (in een eerder kabinet minister van Oorlog) hadden we niet anders verwacht (de Volkkrant van 12 dezer), maar ook de PvdA laat de Groningers gewoon barsten (de Volkskrant van 13 februari), ondanks alle mooie beloften van Samsom (de Volkskrant van 11 februari 2015).

Wat kunnen wij, gewone Nederlanders, doen om Nederland weer een beetje socialer te maken?

Aangezien ik niet de indruk heb dat er veel Nederlanders bereid zijn tot een revolutie met alle risico's van dien, zit er niet veel anders op dan in ieder geval zo bewust mogelijk deel te nemen aan alle 'democratische' verkiezingen in Nederland, dus voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten (en daarmee indirect voor de Eerste Kamer), de Gemeenteraden en voor het vrijwel machteloze Europese Parlement.
Het moge intussen duidelijk zijn dat Nederland met de VVD en de PvdA niet beter wordt! Ook de partijen D66, CDA, SGP, CU en GroenLinks zijn onbetrouwbaar gebleken, omdat ze maar al te gemakkelijk het PVVDA-régime geholpen hebben om bepaalde verslechteringen door te voeren.

Blijven dus over de PVV. de SP (en de PvdD, maar ik houd eerlijk gezegd niet van 'one-issue'-partijen). 
Over de PVV kunnen we kort zijn: iedereen weet hoeveel de beloften van Geert Wilders & Co. waard zijn, Tot de verkiezingen van 9 juni 2010 hield Wilders vol dat het handhaven van de AOW-leeftijd op 65 jaar voor hem een 'breekpunt' was, maar de verkiezingen waren nog geen dag achter de rug of hij liet dat breekpunt al los, in de hoop dat hij met VVD en CDA samen een coalitie zou kunnen vormen (NRC van 10 juni 2010).

Een verantwoorde stem kan dus alleen uitgebracht worden op de SP, die al jaren een consequente politiek van solidariteit voorstaat en daarbij de privatisering zoveel mogelijk wil terugdraaien, de belastingtarieven voor de rijken wil verhogen, gelegaliseerde belastingontduiking wil uitsluiten en de speciale belastingregelingen voor bedrijven wil herzien.
En voor wie dat wil, lijkt een stem op de PvdD me misschien ook nog wel zinvol, al ben ik niet zo goed geïnformeerd over haar partijprogramma...

Op 18 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten (en dus voor de Eerste Kamer, die heel belangrijk is om de beslissingen van de Tweede Kamer tegen het licht te houden). Door bij deze verkiezingen een verantwoorde stem uit te brengen kunnen we ervoor zorgen dat het huidige graaierskabinet minder mogelijkheden heeft om de Nederlandse maatschappij nog asocialer te maken en misschien zelfs valt.

Je hebt nog een hele maand de tijd om hierover na te denken en dan op 18 maart een verantwoorde stem uit te brengen. Ik reken op jullie!

woensdag 28 januari 2015

Nederland een rechtstaat?

Misschien volgens de definitie wel (in die zin dat mensen zich te houden hebben aan zogenaamde rechtsregels), maar in de praktijk komt het erop neer dat veel van die regels niets met recht te maken hebben, maar alles met een legalisering van de geldwolvige behoeften van degenen die aan de touwtjes trekken. En die geldwolven legitimeren hun Boris Boef-mentaliteit met het excuus dat zij zogenaamd democratisch gekozen zijn door het Nederlandse volk, wat "dus" automatisch schijnt te moeten impliceren dat wat zij beslissen de wil is van het Nederlandse volk.

Laat ik maar meteen zeggen dat ook die zogenaamde democratie in Nederland niet meer is dan een formalistische definitie. Inderdaad: het Nederlandse volk mag om de zoveel tijd een stem uitbrengen, maar... er zijn maar weinig stemmers die zich vooraf zorgvuldig voorbereiden door verkiezingsprogramma's te bestuderen en vergelijken. De meesten, voorzover ze al proberen een bewuste stem uit te brengen, leveren zich over aan de diverse "stemwijzers" (zeg maar: stemdommers). Ik zal beslist niet de enige zijn die daarbij een absurd stemadvies gekregen heeft: van de PVV, via D'66 naar SGP of ChristenUnie...

Helaas blijft het daar niet bij, want wanneer dan eenmaal de stemmen geteld zijn, wordt er overlegd en vooral een hoop water bij de wijn gedaan (dat zal er wel op neer komen dat de wijn opgedronken wordt en er water in de flessen gegoten wordt). En na dat ge-overleg blijft er meestal maar heel weinig over van de verkiezingsprogramma's en de verkiezingsbeloften. Wie herinnert zich niet hoe Geert Wilders tot de dag vóór de verkiezingen volhield dat de AOW-leeftijd absoluut op 65 moest blijven en de volgende dag die belofte "vergat" om maar mee te mogen doen met het nieuwe "régime".

Wie de binnenlandse politiek een beetje volgt (ditzelfde geldt overigens ook in andere landen), weet intussen dat verreweg de meeste politici zich vooral druk maken over hun eigen toekomst (een aantal leuke adviseursfuncties of commissariaten nadat ze de bevolking belazerd hebben) en over die van hun doelgroep en/of hun geldschieters.

Zo heeft de VVD er onlangs voor gezorgd dat er vooralsnog niets gedaan wordt aan de verlaging van de topsalarissen in de (semi)-publieke sector (zie het Financieele Dagblad van 29 december 2014). Kennelijk is de VVD bang dat de grootgraaiers zomaar ineens aan de bedelstaf geraken. Diezelfde bekommernis hebben ze al jaren niet bij de financiële situatie van de gewone burgers: de reservers bij de zorgverziekers worden steeds groter, terwijl de premies en de eigen risico's hoger worden en/of het basispakker steeds verder wordt uitgekleed. De huren stijgen kolossaal door allerlei maatregelen van de Roverheid, zoals de "verhuurdersheffing", die gewoon doorberekend wordt aan de huurders (zie het Algemeen Dagblad van 9 mei 2014) en de "inkomensafhankelijke huurverhoging (zie bijv. Tubantia van 2 januari 2015), waarbij de huur niet verhoogd wordt omdat de woning dat waard zou zijn, maar omdat de huurder dat -volgens een of andere mistige berekening- kennelijk wel kan missen).

Maar over het algemeen richt de Roverheid zich vooral op mensen die niet kunnen staken, zodat de kapitalistische sector geen winstrisico loopt: zieken en ouderen. De thuiszorg wordt praktisch afgeschaft en hulpbehoeftige ouderen moeten maar gewoon thuis blijven zitten totdat ze het loodje leggen. En als er dan familieleden of vrienden zijn die zo'n hulpbehoevende in huis neemt, dan wordt die geacht de kosten voor eigen rekening te nemen, want het is de bedoeling (zoals momenteel al vastgelegd is voor de AIO en de Anw) ook de AOW onder de "kostendelersnorm" te brengen (zie op de site van de Sociale Verzekeringsbank, de SVB).
Bij die "kostendelersnorm" zit overigens nog een dikke adder onder het gras, want ook een huisgenoot zonder inkomen telt gewoon mee. Stel je voor dat je een weduwe bent met een Anw-uitkering. Je kind, bijv. 23 jaar oud, is klaar met zijn studie en kan geen baan vinden, een zeer goed mogelijk scenario. Het kind is jonger dan 27 jaar en woont thuis, en krijgt dus geen bijstandsuitkering. De "kostendelersnorm" wordt toch toegepast, want volgens de informatie van de SVB is "een kostendeler [...] een persoon van 21 jaar of ouder die bij u in huis woont", kennelijk onverschillig of die persoon inkomen heeft of niet. "Jaarlijks wordt het normbedrag van de Anw-uitkering 5% minder, tot het normbedrag van 50% van het netto minimumloon is bereikt.
De meeste weduwen/weduwnaars raken overigens hun Anw al kwijt wanneer hun jongste kind 18 is geworden. Alleen nabestaanden met een behoorlijke invaliditeit hebben tot hun AOW-leeftijd recht op een Anw.

En zo zijn er nog veel meer gelegaliseerde vormen van Roverheidsdiefstal, zoals bijvoorbeeld de redenering dat mensen die vaak bij elkaar verblijven, maar om welke reden dan ook elk een eigen woning hebben, tóch beschouwd worden als samenwonend, hetgeen leidt tot beëindiging van de Anw of verlaging van de AOW. Hiervoor is verleden jaar een "tweewoningenregel" ingevoerd, die bepaalt dat in het geval dat deze personen, als ze elk de kosten voor hun eigen woning (hypotheek/huur) betalen, niet als samenwonend beschouwd worden, maar... daarvoor moeten ze dan weer wel de "vrije beschikking hebben" over hun eigen woning, en dat kan kennelijk niet wanneer er een meerderjarig kind bij een van betrokkenen in huis woont. Op de eerste plaats is het belachelijk om te stellen dat in zo'n geval de bewoner niet meer vrij kan beschikken over zijn/haar woning, maar het is bovenal absurd om een dergelijke voorwaarde te stellen. Het oneerlijke van het samenwonen zonder samen te wonen is namelijk dat betrokkenen geen enkel financieel voordeel hebben van hun on-samenwonen, in tegenstelling tot mensen die daadwerkelijk één gezamenlijke woning bewonen, dus waarom zouden ze dan financieel gestraft moeten worden? Waarschijnlijk "omdat het kan", want dat is de enige redelijke verklaring van de meeste regelingen van de laatste decennia.

Het gaat er duidelijk niet om rechtvaardige regelingen in te voeren, maar regelingen die het moeilijk maken om een redelijk inkomen te kunnen verwerven of behouden, maar die het anderzijds gemakkelijk maken voor de Roverheid om mensen zoveel mogelijk uit te persen.
Het is nog niet genoeg dat er veel mensen afhankelijk zijn van een voedselbank om nog een beetje verantwoord te kunnen eten... het wachten is nu op een steeds groter aantal mensen die op straat gezet worden omdat ze hun huur niet meer kunnen betalen.

Mijn advies: zorg ervoor dat de Rutte/Samsom-mafia, samen met de Kunduz-partijen, zo vlug mogelijk valt (en wat mij betreft mogen ze daarbij al hun armen en benen breken!) en stem volgende keer massaal op de SP. Niet dat de SP mijn ideale partij is (ze is veel te sociaaldemocratisch en niet socialistisch), maar in ieder geval heb ik vertrouwen in de goede bedoelingen van de SP-mensen. Zorg dat de SP een absolute meerderheid behaalt, want dat is de enige mogelijkheid om te voorkomen dat er weer compromissen gesloten moeten worden met onze belangen (die van de gewone Nederlandse bevolking: de grootgraaiers hebben geen steun nodig om prettig te leven, daar hebben ze genoeg financiële reserves voor achterovergedrukt).

Overigens vind ik het wel pijnlijk om te zien dat Tiny Kox (weliswaar op werkbezoek met een delegatie van de Raad van Europa) stelt dat "Europa [...] zou solidair moeten zijn" met Oekraïne, waar hij met het régime (met behoorlijke fascistische invloeden) heeft gesproken. Hij lijkt bovendien wel erg goed van vertrouwen jegens Poroshenko, die "vertelde [...] dat hij bewijzen heeft van de aanwezigheid van 9000 Russische militairen met 500 tanks" (site van de SP, 16 januari 2015).
En ALS hij al bewijzen heeft, zullen ze ongetwijfeld van dezelfde kwaliteit zijn als de bewijzen die Colin Powell toonde ten aanzien van de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak (een paar foto's met kruisjes en pijltjes)...

zondag 25 januari 2015

Lange tenen, ook bij paus Franciscus...

Volgens paus Frans, het laatste charme-wapen van de criminele organisatie R.K. kerk (toedekken van kindermisbruik, steun aan het fascisme in Duitsland, Spanje, Portugal, Chili, Argentinië, AIDS-verspreider [door het gebruik van condooms te verbieden], ga maar door), gaat het te ver om grappen over geloof te maken. (Trouw van 15 januari dit jaar). Bedoelt hij daarmee ook het geloven in spoken, of het geloven in geesten die op aarde rondzwerven omdat ze geen rust vinden na hun dood, het vaste vertrouwen in de voorspellende waarde van de sterren? Sorry, maar ik zie eerlijk gezegd niet veel verschil tussen het ene (bij)geloof en het andere. 

Goed, ik vind wel dat je respect moet hebben voor de mensen die zich overeind houden aan een geloof (zo was mijn moeder er heilig van overtuigd dat ze mijn vader na haar overlijden in "de hemel" weer zou zien, maar ze had er geen last van als ik kritiek had op de R.K. Kerk, ze bad voor mij...), maar als je grapjes mag maken over mensen die in groten getale al hun bezittingen verkopen en naar de Mont Blanc trekken om daar het einde van de wereld af te wachten, dan mag je volgens mij toch ook grapjes maken over mensen die waarde hechten aan de beweringen van priesters, zeker wanneer het om priesters gaat die zich bezig houden met dubieuze (of gruwelijke) praktijken.

Laat ik maar meteen even vertellen dat ik niet geprobeerd heb om een van de 7 miljoen (?) exemplaren van de speciale editie van Charlie Hebdo te kopen. Ik heb het blad nooit gelezen, dus dan hoef ik dit speciale exemplaar ook niet te kopen als een soort souvenir om te bewijzen hoe enorm ik meeleef met de slachtoffers.
Bovendien ben ik volstrekt niet overtuigd van de officiële versie van de moordpartij. De aanvullende wetgeving (meer politie en zwaardere bewapening) werd verbluffend snel ingevoerd. Ik heb zelfs op sommige plaatsen gelezen dat er bij de aanslag losse flodders gebruikt zouden zijn, maar ik heb niet genoeg kijk op wapentuig om dat te kunnen afleiden van de diverse filmpjes die op YouTube verschijnen - en (verrassend snel) weer verdwijnen. Laten we zeggen dat deze aanslag wel verbazend goed van pas komt bij de diverse régimes die steeds meer onze privacy willen uitkleden in hun streven naar een politiestaat (ook in Nederland!).

Overigens vind ik het vreemd dat mensen op tilt slaan wanneer hun (bij)geloof belachelijk wordt gemaakt. Als ik mijn vrije tijd (en mijn geld) besteed aan het verzamelen van postzegels (of poststempels, of sigarenbandjes, of plaatjes van voetballers), maak ik me niet druk over mensen die mij daarom uitlachen, omdat ik dat nu eenmaal een leuke hobby vind. En als ik in een of andere god geloofde, zou ik, wanneer die belachelijk gemaakt wordt, in mijn vuistje lachen, omdat ik zou weten (althans zou denken te weten) dat de spotters later nog wel eens van een koude kermis thuis zouden komen na hun dood, wanneer ze tegenover mijn god (de énige ware) zouden staan.

donderdag 8 januari 2015

Toch wel handig, die terroristen...

Typisch vind ik het toch wel... Toen op 11 september 2001 in New York zogenaamd (volgens de officiële versie van de schurkenstaat VS) door Al Q'aida-terroristen aanslagen gepleegd waren, werd daar een ongeschonden paspoort aangetroffen van een van de zogenaamde plegers van de aanslag. Dat paspoort was op wonderbaarlijke wijze uit de vuurhaard van de brandende vliegtuigen (ik volg gemakshalve de omschrijving van de officiële versie) naar beneden gedwarreld, waar het de bevoegde diensten in staat stelde althans een van de terroristen te identificeren.

Na de aanslag gisteren op het satirische Franse weekblad «Charlie Hebdo» zijn er nu twee van de gezochten zo vriendelijk geweest om hun identiteitskaarten in hun vluchtauto achter te laten. (de Volkskrant van vandaag). Ik zie het helemaal voor me:

bestuurder: "Hé, heb jij je ID-kaart bij je?"
buurman: "Jahoor, kijk maar." (haalt hem uit zijn zak en laat hem zien).

bestuurder: "Ik ook, voici." (laat de zijne zien).

buurman: "Wat een rare foto die van jou. Laat eens zien." (pakt ID-kaart van bestuurder aan en vergelijkt de foto met de zijne).
bestuurder: "Dit is een goede plaats om de auto achter te laten."
buurman:"OK. Wacht, ik leg die kaarten hier even neer, dan pak ik ze wel als we veilig buiten staan."

Politiesirene dichtbij... beiden rennen weg en vergeten de auto af te sluiten, en de ID-kaarten mee te nemen.
[en dat natuurlijk allemaal in het Frans]
 Ik vind het allemaal maar vreemd... Wanneer krijgen we de waarheid te horen?

zaterdag 29 november 2014

Zwart en wit

De volgende 'ingezonden brief' staat deze week in de «Vrije Geluiden» (zoals ik de VPRO Gids nog steeds noem). Ik hoop dat de schrijver er geen bezwaar tegen heeft dat ik zijn mening (waarin ik me helemaal kan vinden!) via mijn blog wat verder verspreid. - Anders hoor ik het graag van hem!


Zwart en wit

Ik wil niemand de zwarte piet toespelen of zwartmaken, maar wordt het niet eens tijd dat we ons door de antipieten niet meer laten afleiden van waar het werkelijk om gaat. Dat de slavernij misschien is afgeschaft, maar dat in grote delen van de wereld nog steeds diepe armoede heerst die in niets onderdoet voor slavernij, dat ik een VPRO Gids vol kan schrijven over wat er allemaal scheef en mis is in deze wereld. Dat we ons zeker niet door Amerika [bedoeld is: de Verengde Staten - Dwarslezer], waar nog volop wordt gediscrimineerd en waar de gevangenis overvol zitten met gekleurde mensen, de les moeten laten lezen over Zwarte Piet.


Ik heb mijn stukgelezen Sjors en Sjimmie van zolder gehaald. Sjimmie was mijn eerste kennismaking met iemand met een andere huidskleur en ik hield en houd nog steeds van hem als van geen ander. Misschien wel meer dan van Sjors. Dat de Sjimmie in mijn boek niet bestaat, weet ik al vele jaren, maar ik heb wel van hem geleerd dat ik niet bang hoef te zijn van iemand met een andere huidskleur en daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Verder is het nu een onleesbaar boek en net zo verschrikkelijk als de Sint en Piet uit mijn jeugd.

Laat de huidige Sint en Piet rustig en ongedwongen mee evolueren met de tijd en wij moeten ons weer druk maken over donkergekleurde bootvluchtelingen die worden afgehouden aan onze grenzen en al het leed dat ons werkelijk scheidt.
Willem Boermans, Frankrijk

dinsdag 18 november 2014

Lachen met het radionieuws...

Vandaag was er in Uden een vliegtuigbom ontdekt, waarbij de "explosieve ópruimingsdienst", zoals regelmatig gezegd wordt. Eerlijk gezegd vind ik een explosieve dienst erg gevaarlijk als er toch al een bom ontdekt is. Ik zou zeggen: schakel dan de "explosíevenopruimingsdienst" in!

Zo hoor ik ook regelmatig spreken over "blinde geleidehonden", in plaats van blindengeleidehonden"

Het is triest dat er in Nederland wel een hoop moeite wordt gedaan om om de paar jaar de spelling van de taal te bemoeilijken, maar er (kennelijk) geen aandacht besteed wordt aan de uitspraak. De grote massa doet wel braaf zijn best om (onnodiglijk) de tussen-N uit te spreken, maar de klemtoon heeft duidelijk geen hoge prioriteit...

Aanvulling (21:02): in het NOS-radiojournaal werd melding gemaakt van mensen die in een Tilburgs winkelcentrum onwel waren geworden. Mogelijk was er "koolmonoxyde" vrijgekomen...

maandag 10 november 2014

Joris Demmink...

Ongeveer een week geleden (op 2 november) meldde het NRC dat een nieuwe getuige bij een notaris een verklaring heeft afgelegd over pedoseksuele activiteiten van Joris Demmink, vroeger Secretaris-Generaal bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het is wel bijzonder dat dit gebeurt vlak na het uitkomen (op 23 october 2014) van de nieuwe "faction"-thriller van Tomas Ross «de Vrienden van Pinocchio». Pinocchio was de "besloten club in Praag" waarvan in het artikel sprake is. De schrijver beschuldigt weliswaar Demmink nergens van, maar desondanks vraag je je als lezer toch al gauw af wat er werkelijk aan de hand is/was...

Het zal wel moeilijk te bewijzen zijn of Joris Demmink zich inderdaad schuldig gemaakt heeft (en men kan nu eenmaal niet schuldig zijn aan "niet bewezen feiten"), maar het boek van Ross maakt in ieder geval veel duidelijk van de manier waarop bewijzen kunnen verdwijnen en waarop getuigen "overtuigd" kunnen worden om hun verklaringen in te trekken of af te zwakken.

Zie over Joris Demmink artikelen in Vrij Nederland van 1 october 2012, van 25 september 2012 (samen met Freke Vuijst) en nogmaals van 25 september 2012, en van 21 januari 2014  van de hand van Harry Lansink.

Zijn electrische auto's werkelijk een oplossing?

Inderdaad bieden ze voor de electriciteitsbedrijven momenteel een oplossing voor hun overproductie, zeker omdat het aantal mensen met zonnepanelen nog steeds toeneemt. Maar je kunt er donder op zeggen dat er een tijd komt dat er een andere oplossing wordt gevonden voor een soepelere productie bij de electriciteitscentrales, en dan gaan ongetwijfeld de prijzen voor het afnemen van auto-stroom omhoog. Om nog maar niet te denken aan het gevaar dat de Roverheid ineens op het idee komt dat mensen met electrische auto's voordeliger rijden, waardoor er een speciale belasting geheven gaat worden. (Ik ga er maar van uit dat mijn blog niet interessant genoeg is voor de Roverheid, want anders heb ik ze misschien weer op een idee gebracht.)

Dat electrische auto's (en fietsen) niet zo erg milieuvriendelijk zijn is natuurlijk duidelijk, want ze produceren dan wel niet zélf uitlaatgassen, maar op afstand wordt hun uitlaatgas uiteraard door de electriciteitscentrales uitgestoten.

Bovendien produceren electrische auto's ook fijn stof [fijnstof?], zoals blijkt uit een artikel in De Standaard van vandaag

Ik blijf dus bij mijn standpunt dat er maar één manier is om de vervoersbehoeften van de bevolking milieuvriendelijker te bevredigen: gratis openbaar vervoer (of misschien voor een symbolische prijs om te voorkomen dat mensen hele dagen lekker gratis gaan treinen of bussen, al zal de lol daar toch vlug af zijn). Het gebruik van auto's hoeft daarvoor niet extra belast te worden, want veel mensen zullen bij gratis openbaar vervoer de nadelen graag op de koop toenemen. De kosten van dit gratis openbaar vervoer kunnen volgens mij bijvoorbeeld betaald worden uit de daardoor overbodige uitbreiding van het aantal snelwegen in Nederland.

maandag 3 november 2014

Het misbruik van ons geld gaat gewoon door...

Alsof het al niet genoeg is, dat wij, de arbeidersklasse, verplicht een kaste maatschapelijk nuttelozen moeten onderhouden, die vrijelijk de hele wereld mogen bereizen, en die rustig van ons geld voor 4 miljoen een tuin mogen aanleggen, trekt de gemeente Utrecht zonder blikken of blozen dik 15 miljoen euro uit om de Tour de France in Utrecht te laten starten (zie de Volkskrant van vandaag)... Alsof dat geld in Utrecht niet beter besteed had kunnen worden: ook daar zitten genoeg mensen in ernstige problemen met alle "bezuinigingen" in de zorg en op andere terreinen.

Laat dit soort zinloze prestige-zaken, áls die al perse in Nederland moeten plaatsvinden, kotsverdomze organiseren in plaatsen als Wassenaar of Blaricum en eis dan dat geld van de grootgraaiers die daar wonen. Maar eigenlijk is het zoïzo belachelijk dat dit soort geldverslindende zaken nog steeds georganiseerd wordt, want in Frankrijk zitten ze net zoals hier in een dikke economische crisis.

Ik snap het heus allemaal wel: dit soort "sport"-manifestaties (brood en spelen, waarbij ik me afvraag hoeveel mensen er zijn die al niet eens meer genoeg te eten hebben) is nodig om te voorkomen dat de massa tijd krijgt om na te denken over wat er werkelijk aan de hand is.
Stel je voor dat er geen Tour de France, Olympische spelletjes en foebbalkampioenschappen op de TV worden uitgezonden en dat de Nederlandse bevolking, die uit verveling weer na is gaan denken, en masse Den Haag bezet en de verantwoordelijke politici gijzelt... Ik ben er overigens van overtuigd dat de "orde"-diensten en het Ministerie van Oorlog grootschalig uit de slof zullen schieten en dat de gegijzelde politici al gauw weer ontgijzeld zullen zijn en weer rustig verder gaan met hun wanbeleid, maar het oogt zo slecht in de buitenlandse pers, niet waar.


Trouwens, hoeveel moet de NOS (of heet dat tegenwoordig ook NPO?) betalen om die Tour de France uit te mogen zenden. Dat geld komt immers ook rechtstreeks uit onze zakken, zelfs uit die van mensen die nooit TV kijken...

maandag 6 oktober 2014

De kromme logica van de zwartsokken

Blijkens een artikel in de PZC van 4 october steunt het Vlissingse gemeenteraadslid mevrouw Janse van de SGP het partijstandpunt dat de doodstraf weer ingevoerd moet worden.

En inderdaad, deze door het grote gristelijke sprookjesboek geïnspireerde club geeft op haar website (bij het onderwerp "doodstraf") aan: "De mens is geschapen naar het beeld van God. Vanuit dit vertrekpunt - de hoge waardigheid van de mens als beelddrager van God - volgt dat de overheid (rechter) gerechtigd is om bij ernstige levensdelicten de doodstraf toe te passen."

Het vreemde is dat volgens deze bijgelovigen de mens "misdadiger" dus kennelijk niet naar het beeld van hun god geschapen is, en dat een "rechter" wél getrouw is aan zijn beeld. De SGP heeft er kennelijk geen enkele moeite mee dat er maar al te vaak mensen ten onrechte veroordeeld worden, en soms een groot deel van hun leven achter de tralies gezeten hebben voordat de waarheid uitkomt. (Zie hierover bijv. het boek «Convicting the Innocent».) Die mensen mogen dus onschuldig vermoord worden... Maar ach, als ze onschuldig zijn, komen ze natuurlijk meteen in de hemel, het sprookjesland van de bijgelovige zwartsokken. Die kromme redenering werd door de RK inquisitie ook gehanteerd.

Nog afgezien natuurlijk van het feit dat hun god kennelijk een prutser is, die niet eens in staat is om alle mensen daadwerkelijk naar zijn evenbeeld te boetseren.

En dit is dan dezelfde SGP, die elders op haar website (bij het onderwerp "abortus provocatus") stelt dat ook een "leven dat nog niet geboren is en in een pril stadium verkeert" "beschermwaardig" is. Immers, "het besef dat het leven van de mens een geschenk is, maakt duidelijk dat we op een verantwoorde manier om moeten gaan met het broze en vergankelijke leven. Een geschenk kapot maken voor de ogen van de Gever, is een slag in Zijn gezicht. Een overheid die toestaat dat pril kinderleven, leven met een handicap of leven in de laatste fase wordt gedood, gaat eraan voorbij dat God Zelf de Gever van ieder mensenleven is."

Die god van hen mag dus wel een klap in zijn gezicht krijgen wanneer een (échte of vermeende) misdadiger vermoord wordt (valt die misdadiger dan niet in de categorie "ieder mensenleven"?), maar niet wanneer voorkomen wordt dat een kind ter wereld komt dat -om wat voor reden dan ook (geestelijke of lichamelijke handicap of waarvan de ouders niet of onvoldoende in staat zijn het een goed leven te bieden) - bij geboorte veroordeeld zou worden tot een ongelukkig leven.

Ja, ik weet het, zo'n kind komt later ook in die fictieve sprookjeshemel terecht, maar voor die tijd heeft het hier op aarde al een hel gehad, en dat is geen sprookjeshel uit hun sprookjesboek. En ja, ik weet ook dat er mensen zijn die O-ZO gelukkig zijn met hun zieke kind, maar wat voor kansen heeft ook dat kind in deze keiharde neoliberale maatschappij? Tenzij het natuurlijk ouders zijn, die nog gestolen geld uit de VOC-tijd op hun bankrekening hebben staan en daardoor hun kind met alle mogelijke zorg kunnen omringen (wat overigens geen enkele zekerheid biedt dat het kind zélf GELUKKIG is.

Het walgelijke van de SGP in dezen is dat deze club zich christelijk noemt, en zich voor haar gedachtensgoed gedachtenslecht baseert op het Oude Testament, waarin hun naamgever Jezus Christus op geen enkel moment voorkomt, terwijl deze lieden zich niets gelegen laten liggen aan het Nieuwe Testament, waarin hun Christus voortdurend spreekt over begrip en vergevingsgezindheid, over "de andere wang toekeren" en dat "wie zonder zonden is, de eerste steen werpe"...

zaterdag 4 oktober 2014

Akelige verrassing...

Vandaag kocht ik bij mijn plaatselijke boekhandel het tiende en laatste deel van de Kriminalgeschichte des Christendums van Karlheinz Deschner (enkele maanden geleden gepubliceerd). Toen ik buiten stond en de papieren zak met het boek erin achter op mijn fiets wilde snelbinderen, zal ik tot mijn stomme verbazing (en schaamte ten opzichte van de mensen die mij met die zak hadden zien lopen), dat het een reclamezak was voor de Bijbel in gewone taal.
Kennelijk heeft iemand bedacht dat die bijbel, aangezien het een sprookjesboek is, ook maar eens in kinderlijke taal geschreven moest worden (en dat is kennelijk "gewone" taal, zoals ook in de meeste TV-programma's gebruikt wordt).

Ze blijven het maar proberen, die zwartsokken en zwartrokken. Misschien is dat het initiatief, waarover ze al in 2007 aan het hersenstormen waren (zie mijn artikel Ultiem vereenvoudigde bijbel van 5 october 2007). Om de zwartdenkers van het Nederlands Bijbel Genootschap daarbij te helpen, heb ik toen voorgesteld de bijbel dusdanig te vereenvoudigen dat hij op een simpele poster afgedrukt kon worden, en ik noemde hem de SimBel.

Kennelijk zijn die gristenfundamentalisten zó hard bezig geweest met hun gedoe dat mijn voorstel aan hun aandacht ontsnapte. Daarom hierbij nogmaals, als dienst aan de bijgelovige aanhangers van zwarte sokken en rokken (en andere mensen die sprookjes serieus nemen), de volledige SimBel:
Er is maar 1 god.
God heeft altijd bestaan.
Ook toen er nog niks bestond.
God heeft alles gemaakt.
Daarom is hij de baas van alles en iedereen.
God is on-ein-dig goed.
Mensen zijn vaak stout.
God vindt dat niet leuk
Dan straft hij de mensen.
Dat vindt hij zelf ook niet leuk.
Maar het moet nu eenmaal.
Wanneer wordt god niet boos?
En krijgen wij geen straf?
Als wij braaf zijn en doen wat hij wil!
Wat moeten wij dan doen?
Precies zoals de paus van Rome zegt.
Ook de pastoor weet er alles van.
En ook de president van Amerika weet dat.
En de eerste minister van Nederland.
Alleen jokken die twee veel te veel.
En dat vindt god stout.
Daarom gaat hij ze later beslist straffen.
Het zal allemaal wel goed komen!
Aanvulling: in plaats van die paus van Rome en de pastoor kun je natuurlijk ook ayatollah, dominee, medicijnman, rabbi of wat dan ook schrijven.

woensdag 1 oktober 2014

Kennelijk is er toch weinig mis met slavernij... of?

De laatste jaren zijn er al massa's mensen over elkaar heengebuiteld over het verschijnsel Zwarte Piet en aanverwante verschijnselen. Ikzelf heb al jaren véél meer een probleem met het consumistische Sinterklaasfeest, en heb nooit gemerkt dat Zwarte Pieten beledigd werden of dat gepigmenteerde medemensen zich daardoor gediscrimineerd voelden.

Zou het dan overigens ook geen tijd worden om Sinterklaas zelf te verbieden? Het feit dat in november en december heel Nederland vergeven is van bisschoppen, moet toch ook kwetsend en bedreigend zijn voor de vele slachtoffers van bisschoppen die hen hebben misbruikt of die kindermisbruikers uit de wind gehouden hebben?

Op grond van klachten van de (Surinaamse) Stichting Eer en Herstel Betalingen Slachtoffers van Slavernij besloot de fabrikant van Negerzoenen (koekfabrikant Van der Breggen) deze voortaan Buys Zoenen te noemen. Rare gang van zaken! Omdat een heel klein deel van de Nederlandse bevolking (volgens mij grotendeels ethnische Hollanders en natuurlijk de zogenaamde Oranjes) in het verleden geprofiteerd heeft van de uitbuiting van koloniën en slaven, wordt de hele bevolking ineens tot racisten gebombardeerd.
Misschien wordt het ook tijd om zwart-wit foto's te verbieden...? 

Onlangs besloot Fisher Prize een Zwarte-Piet poppetje uit de collectie te halen (zie De Telegraaf van 8 september 2014) en volgens een bericht in de Volkskrant van vandaag is in Zweden de genealogie van Pippi Langkous opgeschoond (haar vader was namelijk een negerkoning en dat KAN niet meer tegenwoordig).

Het zal allemaal wel. Ik begrijp er niets van - maar ik ben dan ook wit, en ik ben nooit gediscrimineerd, behalve dan omdat ik scheel was, en omdat ik niet kon foebballen, maar dat telt niet, omdat het 'gewone' discriminatie is en niet racisme.

Wat ik me nu afvraag is wat er met mij zou gebeuren wanneer ik een theelichtje naar die wansmakelijke houten koets gooi uit protest tegen de daarop afgebeelde uitbuiting van slavernij.

Ik begrijp -althans word geacht dat te begrijpen, omdat in de grondwet "immers" staat dat de koning "onschendbaar" is- dat iemand die dat doet uit protest tegen de monarchie een lange opsluiting "verdient" (dat krijg je in een kromstaat, waarin alle dieren gelijk zijn, maar sommige dieren gelijker). In het geval van enkele jaren geleden (zie De Morgen van 21.09.2010) werd de "koning" overigens ook geen haar gekrenkt (geschonden), maar degene die zijn statement maakte werd desondanks gedurende bijna twee jaar opgesloten, totdat hij uiteindelijk in 2013 tot vijf maanden cel veroordeeld werd (zie NOS, 1 februari 2013) - en dat vind ik een pittige straf voor het met nadruk uiten van een bewijsbaar feit...

Maar als ik nou eens (met een theelichtje, of misschien met een tennisbal) zou willen protesteren tegen de op die protserige houten koets afgebeelde verheerlijking van de slavernij, wordt dat dan ook beschouwd als "majesteitsschennis"? 


Misschien wordt het eindelijk eens tijd om de monarchie volledig af te schaffen, en over te gaan naar een republiek. Dan kan dit soort onzinnige en zinloze discussies ook voortaan achterwege blijven...

maandag 29 september 2014

Blijft de Roverheid "brood-en-spelen" de hoogste prioriteit geven?

Het verbaast me niet dat de Roverheid (ondanks alle mooie praatjes over het milieu) nog steeds geen paal en perk gesteld heeft aan autoraces, en shows met "monstertrucks". Tenslotte levert de verkoop van brandstof nog steeds een mooie cent op voor de spilzucht van de Haagse Bluffers (net als trouwens de verkoop van tabak en tabaksartikelen, ondanks alle schijnheilige en met veel reclame op TV aangekondigde acties zoals "stoptober").

Zou er in Den Haag toch bezorgd gereageerd zijn op het bericht dat bij een show met "monstertrucks" in Haaksbergen drie mensen (waaronder een kind) opgeofferd zijn aan deze "show"? (Zie het Brabants Dagblad van gisteren.)

Zouden ze misschien overwegen om toch eindelijk deze nutteloze manifestaties te verbieden (of minstens te beperken)?

Of blijft het toch op de eerste plaats belangrijk om het volk bezig (en dom) te houden met leeghoofdige "brood en spelen"? Ik vrees dat dat het geval zal zijn.

Misschien zal onze nationale kroonkurk het volk op de TV toespreken en daarbij de nadruk vestigen op de eigen verantwoordelijk van degenen die hun leven  (en dat van hun kinderen) riskeren door naar dit soort milieubewusteloze manifestaties te gaan kijken...

zondag 21 september 2014

Over democratie gesproken...

Volgens de berichten in de media van de afgelopen dagen, zou de Schotse bevolking ervoor gekozen hebben om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven.

Dat verbaasde me niet, want er zal ongetwijfeld van Britse zijde de nodige propaganda uitgestrooid zijn over de Schotten - net zoals bijna 10 jaar geleden het Nederlandse régime ons voor de gek probeerde te houden bij de volksraadpleging over de Europese grondwet (als we tegen zouden stemmen, "dooft het licht" of "krijgen we hier Joegoslavische toestanden"). We weten nu dat het licht niet uitgegaan is. Wél werden we door de Roverheid belazerd, want die zogenaamde grondwet werd omgeschreven (in onduidelijkere bewoordingen) en heet voortaan geen grondwet meer, maar Verdrag (van Lissabon). En de nep-gristen Balkenende wist dat "het Nederlandse volk" daar tevreden mee was, want in dat verdrag stond niets meer over een Europese vlag en een Europees volkslied, want DAT was volgens dat balkende stuk ellende waarom het Nederlandse volk tegen was: zij zouden volgens hem teveel gehecht zijn aan dat LIJFlied van Willem... en aan die driekleurige lap.

Het was natuurlijk dubieus om het Schotse referendum toe te vertrouwen aan de mogelijk verliezende partij, het Britse régime. Je stelt ook geen bisschop aan als directeur (met nonnen als personeel) van een bejaardentehuis van atheïsten.

Zie hier over enkele beelden die een beeld geven van hoe er op Schotse stembureaux "geteld" werd:


Het is één goed ding dat de Catalanen hun referendum op 9 november in eigen hand willen houden. Daarbij kunnen natuurlijk de resultaten nog vervalst worden door centralistische verraders, maar eerlijk gezegd hoop ik dat er zó veel burgers bij die telling aanwezig zullen zijn dat het onmogelijk is om te frauderen.

En het blijft natuurlijk de vraag wat voor "maatregelen" het postfascistische PP-régime van Mariano Rajoy gaat nemen om de volksraadpleging onmogelijk te maken. Nog ongeveer 1½ maand tot  9 november, maar één ding is zeker: de wens voor een onafhankelijk Catalonië is alleszins gerechtvaardigd door de wijze waarop het centralistische régime van de PP al jaren bezig is de autonome rechten van de Catalanen af te breken.

woensdag 17 september 2014

In Nederland zijn er ook een boel die hetzelfde lot verdienen!

In Oekraïne is een parlementariër in een afvalcontainer gegooid. Datzelfde lot verdienen verreweg de meeste Nederlandse kamerleden.

Zie hier in een video-opname, op de site van Público van gisteren, hoe het Oekraïense volk in opstand komt tegen degenen die het land verkwanselen en de bevolking onderdrukken (met steun van de EU, en niet in de laatste plaats van het régime van Rutte en Samsom)... Wanneer komen de Nederlandse slachtoffers eindelijk eens in opstand?

Politionele acties in Catalonië?

Ofschoon een meerderheid van de Catalanen al jaren meer dan genoeg heeft van de anti-Catalaanse houding van het postfascistische régime van Mariano Rajoy, is het centralistische bewind van Madrid niet van plan om daaraan gehoor te geven (heel anders dan in het Verenigd Koninkrijk, waar de Schotten zich in ieder geval (officieel) over hun onafhankelijkheid mogen uitspreken.

In Madrid zijn ze geenszins onder de indruk van de overweldigende aantallen demonstranten die de laatste jaren op 11 september deelnemen aan de demonstraties ten gunste van de onafhankelijkheid. Op die dag (de "Diada") wordt herdacht dat op 11 september 1714 de troepen van de Franse Borbones [Bourbons] (de min-of-meer voorouders van de huidige Spaanse 'koning') Catalonië veroverden na een beleg van Barcelona van meer dan een jaar. Daarna kwam al vrij snel een einde aan de vrijheden die de Catalanen genoten.

De door de Catalaanse overheid geplande volksraadpleging (op 9 november 2014) wordt door Rajoy niet toegestaan, en hij dreigt daarbij zelfs met het Spaanse Wetboek van Strafrecht, hoewel dat daar beslist niet voor bedoeld is - zoals Joan J. Queralt, hoogleraar Strafrecht aan de Universiteit van Barcelona, gisteren in El Periódico overduidelijk aantoonde.

Aitor Esteban (woordvoerder van de PNV (Baskische Nationalistische Partij) vraagt zich af of het Madrileense régime misschien overweegt om ook tanks in te zetten tegen de Catalanen. Dat is misschien wel niet helemaal serieus bedoeld, maar het zou zelfs nog best op kunnen komen in het hoofd van Rajoy... Tenslotte begon de Spaanse burgeroorlog in 1936 door de staatsgreep van Franco en zijn kornuiten - en de PP (de Partido Popular van Mariano Rajoy) is uiteindelijk de rechtstreekse erfgenaam van het gedachtengoed gedachtenslecht van het Franquistische fascisme.

Dat zou dan erg in de buurt komen van de politionele acties (1945-1949) van het Nederlandse régime, dat niet bereid was om te praten over de onafhankelijkheid van Indonesië (en zelfs niet over een geleidelijke overgang naar onafhankelijkheid, zoals de Britten in hun kolonies probeerden te bewerkstelligen met hun Gemenebest). Het Nederlandse régime stuurde zijn beroepsmoordenaars en grote aantallen dienstplichtigen naar Indonesië, om daar door middel van grootschalige moordpartijen het Indonesische onafhankelijksstreven de kop in te drukken.

Het is te hopen dat het niet zo ver komt, maar eerlijk gezegd acht ik de postfascisten van Rajoy (daarbij ongetwijfeld gesteund door de conservatieve hiërarchie van de Spaanse bischoppen) tot alles in staat.


FORA EL FEIXISME i VISCA LA III REPÚBLICA

Alle dieren zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker (George Orwell)

Terwijl volgens de plannen voor 2015 volgens berekeningen van het Nibud "bijstandsgerechtigden, werklozen en gepensioneerden er volgend jaar bijna allemaal in koopkracht op achteruit [gaan]" (zie Kassa vandaag), krijgt onze nationale kroonkurk  (degene met de hoogste uitkering in Nederland) er juist met € 6.000 op vooruit (dat is dus € 500 per maand!), en zijn blondine € 2.000 per jaar. (De Telegraaf van gisteren).
En dan krijgen deze lieden ook nog gratis (dat wil zeggen over onze ruggen) er allerlei luxe zaken bij cadeau.

Hoe valt dat te rijmen met het calvinistische motto dat wie niet werkt niet zal eten? En dat allemaal bij de gratie kots.

WEG MET DE MONARCHIE! - LEVE DE REPUBLIEK!